Diqqət və hafizə pdf

Download Free PDF. Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə ( " Aləmara- yi Şah İsmayıl" əsəri əsasında) Namiq Musali. Hafizə növləri və tipləri. Hafizə prosesləri və mnemotexniki üsullar. Psixologiyada diqqətin mahiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda. Lakin özünün ən başlıca xüsusiyyətinə görə diqqət idrak proseslərindən ( məsələn, duyğu, qavrayış, hafizə, təfəkkür və s. Yaddaş ( psixologiya) Bu adın digər istifadə formaları üçün bax: Yaddaş ( dəqiqləşdirmə). Yaddaş və ya hafizə — informasiyanın toplanması, saxlanması və yenilənməsi üçün beynin funksiyalarından və fəaliyyət növlərindən biri. Bu orqanizmin ətraf mühitə operativ reaksiyası və perspektiv planlaşdırılması. book_ id= 201/ / book_ name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya / /. a - duyğular, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, təxəyyül. Ģəxsiyyətin fərdi psixi xassələri, yaĢ və pedaqoji psixologiyanın.

 • Meşə haqqında kitab pdf

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Mdni antropologiya pdf

 • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

 • Müsəlmanın qalası pdf


 • Video:Hafizə diqqət

  Hafizə diqqət

  diqqət, duyğular, qavrayıĢ, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, hisslər və. Diqqət — psixi fəaliyyətin müəyyən obyekt üzərinə yönəlməsi və mərkəzləşməsi. Diqqət idrak proseslərindən fərqlidir. Diqqət fəaliyyət zamanı insanın idrak proseslərinə qoşulur, onların daha müvəqqətiyyətli cərəyanı üçün zəmin yaradır. Çünki bütün idrak prosesləri seçici xarakter daşıyır, müəyyən obyektə yönəlmiş olur. şəxsiyyətin fərdi psixi xassələri, yaş və pedaqoji psixologiyanın. diqqət, duyğular, qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, hisslər və. Diqqət haqqında anlayış və diqqətin funksiyaları. Diqqətin fizioloji əsasları. Diqqətin növləri. Diqqətin əsas xüsusiyyətləri. Hafizə haqqında. Psixi hallar ( və ya psixi halətlər, vəziyyətlər). Psixi xassələr ( və ya xüsusiyyətlər).

  Psixi proseslər psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. İdrak proseslərinə ( duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təxəyyül), iradi proseslərə və emosional proseslərə birlikdə psixi proseslər. Eyni anda bizə müxtəlif cisim və hadisələr təsir edir. Diqqət psixi proseslərin ( qavrayış, hafizə, təfəkkür və s. İnsanlarda psixoloji proseslər, onların inkişafı pedaqoji prosesin müvəf fəqiyyətini təmin edir. Yəni maddi aləmin dərk olunmasında hafizə, diqqət, təfəkkür, nitq, qabiliyyət və s. psixoloji proseslər mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən psixoloji proseslərin inkişafında pedaqoji proses vasitə rolunu oynayır. Hafizə şəxsiyyətin psixi həyatının əsasıdır. Odur ki, insan hafizəsinin. qanunlarının öyrənilməsi psixoloji elmlərin çox mühüm. Diqqətin xüsusiyyətləri və prosesləri. Stabillik, eyni obyektlərə və ya eyni vəzifələrə diqqət çəkmək müddəti şəklində təqdim edilir.

  Konsentrasiya prosesi və diqqətin formalaşması, qəbul sahəsinin məhdud olduğu zaman siqnalların intensivliyində artımdır. Bir məqamda uzun bir gecikmə təklif edir və eyni. Müasir psixologiyada proses sözü geniş və dar mənalarda. Dar mənada isə psixi proses dedikdə duyğu, qavrayış, hafizə, diqqət, təfəkkür, nitq, təxəyyül,. qavrayış, diqqət, hafizə, təxəyyül, təfəkkür və nitqin köməyi ilə insan ətraf aləmə bələd olur. Bu prosesləri psixologiyada idrak prosesləri adlandırırlar. 30 yanvar, 09: 53. İnsanın duyub və qavradıqlarının, psixikasında baş verənlərin hamısı izsiz ötüşmür, müəyyən mənada orada hifz olunur. Bəziləri isə ömürlük qalır. Keçmişdə baş verənlərin psixikada " izi", işarələri, kodu, sürəti qalır.

  Bizlərdən hər birimiz təsdiq edə.