Müasir azərbaycan dili morfologiya pdf

I modul 1 Azərbaycan dili haqqında 2 2 Şifahi sorğu ümumi məlumat 2 “ Azərbaycan dilində işgüzar və 2 2 Şifahi sorğu akademik kommunikasiya” fənninin məqsəd və vəzifələri 3 Ritorikanın tarixi, başqa 2 2 Şifahi sorğu elmlərlə əlaqəsi və əsas sahələri 4 Dil və nitqin funksiyaları 2 2 Diskussiya- ların aparılması 5 Nitqi dinləmə və diskussiya 2 2 Esse. TƏSDİQ EDİRƏM Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri _ _ _ _ _ prof. Famil Mustafayev “ _ _ _ _ _ ” _ _ _ _ _ - cu il 5706. 01 - Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının P R O Q R A M I. Bel ə ki, az sonra h əmin İnstitutda üç cilddə hazırlanması n ə z ə rd ə tutulmuş “ Müasir Azərbaycan dili” kitabının birinci cildiişıq üzü gördü. Qeyd ed ə k ki, bu cildd ə dilçiliyimizin bir neçə bölmə si – fonetika, leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya v ə leksikoqr afiya bölmə l ə ri t ədqiq olunmuşdur. 16/ 04/ · История формирования наклонения глагола на азербайджанском языке, кириллица, монография, 268 стр. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. Bakı, 1965 Əmr şəkli Arzu şəkli Şərt şəkli Vacib şəkli Lazım şəkli. Azərbaycan dili ( Dövlət dili kimi) 5 t a y y i z a y i R 7 a k i z i F 8 a y m i K 0 1. Nitq hissələri 6. Köməkçi nitq hissələri 6. Modal sözlər 6.

 • Baxıb türkün bayrağına mp3

 • Bayraq azrbaycan

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Azrbaycan dili 8 ci sinif shv 108 tapşırıqlar

 • Könül xasıyevə getdin ele bildim dunyam dagildi mp3


 • Video:Müasir morfologiya dili

  Dili müasir morfologiya

  Dil haqqında ümumi məlumat 9. Nitq mədəniyyəti 10. Əməli yazı nümunələri 12. Masir Azrbaycan dili. Qrammatik Mvzu 1 kateqoriyalar. Morfologiya v onun vahidlri. Nitq hisslrinin tsnifi. Vaqif Qurbanov Pedaqogika zr flsf doktoru, AM- nin Azrbaycan dili v onun tdrisi metodikas kafedrasnn dosenti ( Morfologiya, sintaksis) AM- nin Xarici dil ( ingilis dili) mllimliyi ixtisas n drs vsaiti Azrbaycan Respublikas Thsil Nazirliyinin 30. - c il tarixli 169 sayl mri il tsdiq edilmidir. Müasir Azerbaycan dili: morfologiya : III hisse : ali mektebler üçün derslik. Muhtar Hüseynoğlu Hüseynzade. 01/ 05/ · Müasir həyatımızda da əşyavi yazının izlərinə rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasında, Cənubi Azərbaycanda, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ana dilidir. Dilimiz tarixən türk dili, türki, türkcə adı ilə tanınmış, indi isə Azərbaycan dili kimi rəsmiləşdirilmisdir.

  Hazırda dünyanın. Müasir Azerbaycan Dili Morfolojiya- 3- Muxtar Hüseynzades Muasir Azerbaycan. 35 MB, Dosya Türü : Pdf, İzlenme Say : 993. 25 oktyabr - cu il) - cu il oktyabrın 25- də Azərbaycan ( PDF) Müasir dövrdə Azərbaycan- Yunanıstan siyasi münasibətlərinin əsas xarakterik cəhətləri | Ilyas Huseynov -. Buludxan Xəlilov Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 9 Lakin dil və təfəkkür, o сümlədən dili öyrənən qrammatika ilə təfəkkürə əsaslanan məntiq arasında olan əlaqələrlə yanaşı, aşağıdakı fərqlər də vardır. a) Məntiq təfəkkür qanunlarını, qrammatika dil qanunlarını öyrənir. 1950- ci ile qederki dövrde Azerbaycan dilinin morfoloji ve sintaktik quruluşu geniş şekilde. ca qrammatika elmleri morfologiya ve sintaksis hesab olunur. Bu tarix müasir Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpası günü sayılır. Hazırda Azərbaycan qədim tarix və mədəniyyət irsinə malik dünyəvi və unitar dövlət olub, etnik Azərbaycan çoxluğuna sahib ölkədir. Azərbaycan altı müstəqil türk dövlətindən biridir. Respublikanın 158 ölkə ilə diplomatik münasibəti vardır, 38 beynəlxalq təşkilatın. Müasir Azərbaycan Dili II hissə ( Morfologiya Sintaksis) PDF. ADI: Müasir Azərbaycan Dili II hissə ( Morfologiya Sintaksis).

  Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi ùurasının ( protokol № 1, 28 yanvar - ci il) qərarı ilə çap olunur. Məmmədli, filologiya. DİL: Azərbaycan. Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik. Müasir Azərbaycan dili- 5, 6. İfadəli oxudan praktikum. Azərbaycan dilindən praktikum. Əski Azərbaycan yazısı. Azərbaycan dili tarixi. Ümumi dilçilik.

  Qədim Türk yazılı abidələri. Müqayisəli qrammatika. Azərbaycan onomastikası. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Müasir Azərbaycan dili. Azərbaycan dili- 1, 2. Nitq inkişafı metodikası. Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq müasir standart ərəb dili öyrənin və əminliklə danışın. “ uTalk” la elə indi başlayın! Terms And Conditions ×. This summary is intended as an aid and does not. 17/ 02/ · PDF | Məqalə müasir anatomiyanın banisi sayılan Andreas Vezalininhəyatına və elmi fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Andreas Vezali ( Vezalius). | Find, read and cite all.

  16/ 04/ · Kazımov Q. Ali məktəblər üçün dərslik. Файл формата pdf; размером 2, 14 МБ. pdf; Раздел: Азербайджанский язык → Грамматика; Баку: Элм, 1971. Настоящее. BÜTÜN SAYLAR : > > > “ YAZARLAR” PDF. Baş redaktor: Zaur USTAC, “ Yazarlar” jurnalının baş redaktoru, şair- publisist. ZAUR USTACIN YAZILARI. AZ = = = = = < < < < < WWW. AZ > > > > > Əlaqə: Tel: E- mail: ru. BARƏDƏ BAYATI FİLM FOTO HAQQINDA HEKAYƏ MƏLUMAT NƏSR. Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu.

  Sinkaksis [ Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik / Q. Kazımov; elmi red. 30/ 08/ · Abdullayeva, Gülarǝ ( ), Müasir Azərbaycan Dili, ( II hissə ( Morfologiya, sintaksis), İlm ve Tehsil Yayınları, Bakü; Əliyev, Kamran ( ), Azǝrbaycan. The most prominent feature of the question sentences formed with intonation in Azerbaijani Turkish spoken language is that question intonation is formed by lengthening the last syllable of the sentence by two or three sounds and by increasing the tone. This intonation is shown in written language only with a question mark. müasir Azərbaycan dilinin fonetika, leksikologiya, frazeologi- ya, morfologiya, sintaksis və üslubiyyat bölmələrinin nitq mə- dəniyyəti ilə sintezi kimi təqdim edilir. Azərbaycan ədəbi dili- nin tarixi, onun türk dilləri ailəsində yeri, leksik, morfoloji və sintaktik quruluu fənnin verdiyi imkan daxilində nəzərdən. ÜÇÜNCÜ HİSSƏ. ÜÇÜNCÜ NƏŞR. Azərbaycan Respublikası Təhsil. Morfologiya bütün nitq hissələrini əhatə edir, onların.