Neftlə çirklənmiş torpaqlar pdf

Aparılan tədqiqatda Abşeronun neftlə çirklənmiş və rekultivasiy- ada istifadə olunan gillicəli və qumsal torpaqlarının ümumi mikrobiota- sı öyrənilmişdir. kimyəvi tərkibi, torpaq kolloidləri və torpağın uduculuq qabiliyyəti,. Məsələn, neftlə çirklənmiş torpaqları rekultivasiya, şiddətli şorlaşmış və. Jun 05, · NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA EDİLMƏSİ ÜSULLARI title= { NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA EDİLMƏSİ { \ " U} SULLARI}, author= { Narmin Akif Salamli}, journal= { SCIENTIFIC WORK}, year= { } } Narmin Akif Salamli; Published 5 June ; Environmental Science; SCIENTIFIC WORK. təhlil edilmiş, neftlə və məişət tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların bioloji rekultivasiya üsulu ilə təmizlənməsi təklif edilmişdir. Ekspertlərin fikrincə, neftlə çirklənmiş əraziləri bir ildə və ya 10 ildə təmizləmək mümkün deyil. Bu ərazilərin təmizlənməsi üçün əsrlər lazımdır. Ekoloq Vaqif Əliyev Bizimyol. info xəbər portalına müsahibəsində bildirib ki, Bakı ərazisində kifayət qədər neftlə çirklənmiş ərazilər var. Neftlə çirklənmiş torpaqlar - neftin, qazın çıxarılması, nəqli və emalı nəticəsində münbit torpaq qatı neftli tullantılarla çirklənmiş, pozulmuş və basdırılmış neft mədən yerləridir. Neftli tullantılarla çirklənmiş yerlər ən çox buruq ətrafı istismar meydançalarında rast gəlinir və burada geniş ərazini əhatə edir. Onlar Dünya okeanına böyük potensial təhlükə yaradır. 1973– 1984- cü illər arasında ABŞ- da ətraf mühitin qorunması və energetika institutu suyun neftlə çirklənməsinin 1 hadisəsini qeydə almışdır. 1977- ci ildə axıdılan neftin ümumi miqdarı 8, 2 milyon hallon ( 1 hallon 3, 8 litrdir), 1985- ci ildə isə 21, 5 milyon ton təşkil etmişdir.

 • Dövlt orqanlarında dövlt mülkiyytind olan v paylarının nzart zrfi pdf

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Mdni antropologiya pdf

 • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

 • Müsəlmanın qalası pdf


 • Video:Torpaqlar çirklənmiş neftlə

  Neftlə torpaqlar çirklənmiş

  1970– 1982- ci illər. Diqqətə çatdırmaq istərdim ki, respublikanın neftlə çirklənmiş sahələrinin ən böyük ərazisini Abşeron yarımadası təşkil edir. Burada 10 min hektarlarla neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq var. Buna görə də həmin torpaqların rekultivasiyası məsələsi hər zaman aktual olaraq qalır. Neftlə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiya üsulları. Neftlə çirklənmiş ərazilərin fitоmeliоrasiya üsulu ilə bərpası. sında pozulmuş və neftlə çirklənmiş torpaq- ların müxtəlif rekultivasiya üsulları ilə bərpası, ekologiyasının yaxşılaşdırılması is-. cümlədən neftlə çirklənmiş torpaqların sahəsi 10, 6 min hektar təşkil edir. Ekoloji problemləri yaradan əsas səbəblər neft- qaz hasilatı və qazma işləri. Nəzarət edilən mühitin tipinə görə, çirkləndirici maddələrin yayılma mexanizmi və məsafəsinə görə torpaqların çirklənməsinin ekoloji monitorinq növlərini ayırırlar. Təbii mühitin spesifik xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq biotik və abiotik monitorinq fərqləndirilir ( Y. Neftlə çirklənmiş torpaqlar. Neftli tullantılarla çirklənmiş yerlər ən çox buruq ətrafı istismar meydançalarında rast. Atmosfer oksigeninin çətin daxil olduğu neftlə çirklənmiş torpaqların aşağı qatlarında üzvi birləşmələrin və anaerob şəraitdə karbohidrogenlərin.

  tərkibinə görə azalmasına səbəb olur ki, bu da özünü ən yüksək səviyyədə neftlə çirklənmiş torpaqlarda biruzə verir. Antropogen təsirlərdən bütün hallarda. Neftlə çirklənmiş torpaqlar - neftin, qazın çıxarılması, nəqli və emalı nəticəsində münbit torpaq qatı neftli tullantılarla çirklənmiş,. Neftlə çirklənən torpaqlar ( 30 min ha. Eroziyaya məruz qalan ərazilər ( 3685. Zəhərli kimyəvi maddələrlə çirklənmiş torpaqlar ( 1050. neftin çıxarılmasında, torpaq anbarlara yığılmasında, daşınmasında,. çox hissəsi Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi və.