Azrbaycanın fiziki coğrafiyası pdf

AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI. Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji qruluşu, faydalı qazıntıları, nəhayət iqlimi, daxili suları, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmindən bəhs olunur. Əvvəlki dərsliklərdən və dərs. See full list on az. Sep 10, · Azərbaycanın İqtisadi Coğrafiyası Item Preview. Fiziki xüsusiyyətləri: 262 səh. Pdf_ module_ version 0. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası: ümumi hissə. Dərslik ( 1998). Faylın formatı: PDF Faylın ölçüsü: 22. ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ Pulsuz yüklə◁ ◁ ◁ ◁. tələblər əsasında, yeni zirvədən baxışla Azərbaycanın fiziki coğrafiyasını tədris etmək üçün dərslik yaxud vəsait yoxdur. ionisibleanin oblem liade man. Azərbaycan ərazisində dağlıq relyef şəraitində geniş yayılmış sürüşmələr, uçqunlar, sellər və vaxtaşırı baş verən zəlzələlər yaşayış məntəqələrini dağıdır, təsərrüfata ciddi ziyan vurur və insan tələfatına səbəb olur.

 • Azrbaycan v rus dili la i ngilis dili yaxşı

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Mdni antropologiya pdf

 • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

 • Müsəlmanın qalası pdf


 • Video:Azrbaycanın coğrafiyası fiziki

  Fiziki coğrafiyası azrbaycanın

  Azərbaycan ərazisi mezo- kaynozoyun çökmə, vulkanogen və intruziv süxurlarından yaranmışdır. Azərbaycan ərazisi Alp qırışıqlıq zonası. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası İzahat vərəqəsi Qələndərov Ç. Azərbaycanın fiziki coğrafiya fənni fiziki coğrafiya fənləri arasında ən mühüm fən olmaqla. Azerbaycanin Fiziki Cografiyasi ( M. Azerbaycanın Fiziki Coğrafiyası ( mekteb dersliyi). Azerbaycanın Fiziki Coğrafiyası. Cənubi Azərbaycanın relyefi bir neçə dağ silsilələrindən və dağarası çökəkliklərdən ibarətdir. Cənubi Azərbaycanın şimal hissəsində əsasən intruziv süxurlardan təşkil olunmuş Qaradağ silsiləsi əyməvari şəkildə qərbdən şərqə doğru uzanır. Araz çayının sağ sahilindən başlanan bu silsilənin mütləq yüksəkliyi 3000 metrə qədər çatır. Qaradağ silsiləsinin. Yüksək dağlığın qayalıq hissələrində bezoar keçiləri, muflonlar məskunlaşıb. Dağ- meşə qurşağında daşlıq dələsi, meşə dələsi, ayı, vaşaq, meşə pişiyi, bəzən bəbir, muflon ( dağ qoyunu), cüyür, çöl donuzu ( qaban), tetra quşu, göyərçin, ular və b. Yarımsəhra şəraitində qırmızıquyruq siçan, oxlu kirpi, nutriya, gürzə, turac, kəklik, köçəri quşla.

  Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. - Free ebook download as PDF File (. pdf) or read book online for free. Yüksək dağlıq ərazilərdə dağ- çəmən torpaqları inkişaf etmişdir. Dağlıq tundra iqlimi şəraitində ( 5000 m- dən yüksəklikdə) dağ- çəmən torflu torpaqlar formalaşır. Sıra dağların suayırıcı sahəsi boyunca yay otlaqları kimi istifadə edilən dağ çəmənlikləri geniş sahəni tutur. cu ildə Astara rayonunun Gəgiran məntəqəsində yağıntının miqdarı 2767 mm-. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. Aug 31, · Bakı: Maarif, 1998. Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji quruluşu. Azərbaycan ərazisi düzənlik və dağlıq relyefə malik olub, mütləq yüksəkliyi − 28 m- dən ( Xəzərsahili düzənlik) 4821 m- ə ( Bazardüzü) nə qədərdir. Azərbaycan Respublikasının ovalıq və düzənlik relyefi Gəncə, Qazax, Qarabağ, Mil, Muğan, Şirvan, Salyan, Lənkəran, Samur- Dəvəçi, Arazyanı və Şərurdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının ərazisi beş coğrafi. Azərbaycanın ərazisi insan həyatı üçün əlverişli təbii- coğrafi şəraitə malik.

  Azərbaycan Respublikası 5 təbii vilayətə, 19 fiziki- coğrafi rayona, 10. Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Kür- Aras kendi arasında altıya ayrılır. Bunlar, Acınohur- Ceylançöl, Alazan- Eğriçay, Gazak- Karabağ, Kürdü- Şirvan, Arasboyu ve Merkezi Aran’ dır. Azerbaycan’ ın üçte birini kaplar. kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimi, kuzey- doğu kesimleri kışın kurak olan mülayim- sıcak. Azərbaycanın fiziki coğrafiya fənni fiziki coğrafiya fənləri arasında ən mühüm fən olmaqla coğrafiya fakultəsinin magistr pilləsi üzrə I kursda 48 saat müha. AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI. AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI PDF. Kitabdan həmçinin coğrafiya müəllimləri və Azərbaycanın təbiəti ilə maraqlanan. GeoAcademy seminarlara start verdi!

  Geodeziya kitabı yüklə. Geodeziya_ Məlikov. Mar 16, · Azərbaycanının fiziki coğrafiyası Mənzər Heybətova Ucqar nöqtələri Şərqdə Şah dili Aəzərbaycan Şimalda Qutondağ Cənubda Astaraçay Xəzər gölündə başlıca adalar Azərbaycan Respublikası Asiya qitəsinin cənub- qərbində, Cənubi Qafqazda, Xəzər dənizinin qərbində yerləşən unitar. I cild: fiziki coğrafiya= Geography of the Azerbaijan Republic. File: PDF, 116 MB. Atmosfer yağıntılarının miqdarının paylanma dərəcəsindən və səthə çıxan yeraltı suların həcmindən asılı olaraq Azərbaycanda axımın paylanması müxtəlifdir. Azərbaycan Respublikasının orta və yüksək dağlıq hissələri axın zonasına ( 35 l/ san/ kv. Cənubi Azərbaycanın eyni yüksəkliyi olan dağlarının ərazisi isə orta axın zonasına ( 25– 5 l/ san. Documents · Qlndrov. Azrbaycann fiziki corafiyas · nunauyunluqlar. Heyvanlar almi v onlarn yaylma qanunauyunluq · 3.

  Faydal qazntlar · bitki. Dağlıq landşaftları: 1. Yüksək dağlığın nival və qismən nival- buzlaq landşaftı. Əsasən Böyük Qafqazın ( Baş Qafqaz silsiləsi, Yan silsilə), qismən Kiçik Qafqazın ( Murovdağ, Zəngəzur silsilələri, Qarabağ vulkanik yaylası və s. Dağlar struktur- denudasion, nival- buzlaq və erozion- buzlaq mənş. Azərbaycan dünyadakı 11 iqlim qurşağından 9- u özündə cəmləyən və bu səbəbdən olduqca zəngin təbiətə malik olan ölkədir. Azərbaycan Respublikasının iqlimi Kür- Araz ovalığının mərkəz və şərq hissələrində, Qobustanda, Abşeron yarımadasında və Samur- Dəvəçi ovalığında yayı quraq keçən mülayim- isti yarımsəhra və quruçöl ( bozqır və ya step) iqliminə malikd.